Általános Szerződési Feltételek

 

 1. A bérleti szerződés a szerződésben megjelölt futamidőre áll fenn. (A bérlet időtartama a gépkocsi átvételétől a gépkocsi telephelyére való visszaérkezésig, függetlenül annak használatától tart. A bérleti jogviszony a gépkocsi vonatkozásában Átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételével zárul. A bérleti jogviszony a jegyzőkönyv mindkét fél aláírásával egyidejűleg szűnik meg. A jegyzőkönyvben a felek rögzítik a gépkocsi állapotát, tartozékok meglétét és km. óra állását). A minimális bérleti futamidő 1 nap, minden megkezdett naptári nap bérleti napnak számít. A Bérbeadó indok nélkül megtagadhatja a gépkocsi bérbeadását. A Bérautó külföldön is használható, a Bérbeadó külön feltételeivel. A bérleti díj és a kaució összege előre fizetendő. (A kaució a bérlet lejáratakor visszajár, amennyiben az autóban kár nem keletkezett. A Bérlő a bérlet tárgyát tiszta állapotban köteles visszaszolgáltatni a Bérbeadónak, ellenkezőesetben 3500 Ft takarítási díjat számítunk fel, teherautóknál 5000 Ft-ot. 2 órát meghaladó időtartamú visszaszolgáltatási késedelem esetén további teljes napi bérleti díj kerül felszámításra. A bérbeadó szavatol azért, hogy a gépkocsi a szerződés teljes tartalma alatt üzemképes állapotban legyen és megfeleljen a gépjárművek forgalomban tartására vonatkozó hatósági eljárásoknak. Cégünk a gépkocsi meghibásodása esetén, lehetőség szerint csere gépkocsit biztosít.
 2. Bérlő felelős a bérlet tárgyát képező gépkocsi, valamint annak valamennyi felszerelése és tartozéka állagáért. A Bérlő köteles magánál hordania a forgalmi engedélyt. A Bérlő köteles haladéktalanul jelezni Bérbeadó felé és Bérbeadó minden abból eredő kárát és költségét megtéríteni, hogy a bérlet tárgyát képező gépkocsi kulcsát, forgalmi engedélyét, rendszámtábláját vagy más hivatalos iratát, illetve bármely tartozékát elveszti, megrongálja vagy azokat eltulajdonítják, ill. jogtalanul lemásolva kárt okoznak. A Bérlő a GPS, gyermekülés, láthatósági mellény, elakadásjelző háromszög, eü. doboz, hólánc megrongálása vagy elvesztése esetén köteles ezen tárgyak Bérbeadó által meghatározott árát kifizetni. A Bérlő köteles a gépkocsi tartozékait ugyanolyan állapotban visszaadni, mint átadáskor volt. Az eredeti gyári kulcs elvesztése vagy ellopása esetén a Bérlő köteles a zárcserét megfizetni, a forgalmi rendszám, vagy forgalmi engedély elvesztése vagy eltulajdonítása esetén a Bérlő köteles a forgalmi okmányok vagy forgalmi rendszám beszerzésének költségét a Bérbeadó felé megtéríteni. Bérlő a szerződés aláírásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyorsabb és biztonságosabb ügyintézés végett Bérbeadó  személyazonosításra alkalmas igazolványukat (személyi igazolvány, lakcímkártya, vezetői engedély, útlevél, stb.) lefénymásolja/lefényképezze.
 3. A gépkocsi tele üzemanyagtartállyal kerül átadásra. A bérelt gépjárműbe csak az előírt üzemanyag tölthető. A nem megfelelő tankolásból eredő minden meghibásodás költségét a Bérlő megtéríteni tartozik. A bérleti szerződés fennállása alatt a bérlet és a bérlet tárgya másnak nem adható át, másra nem ruházható át, az tovább albérletbe nem adható, nem idegeníthető el és nem terhelhető meg, fedezetként nem ajánlható fel. Bérlő nem jogosult a gépkocsit sportrendezvények keretében, illetve tesztcélokra használni, valamint azzal versenyen vagy vetélkedőn részt venni.
 4. A bérlet futamideje alatt Bérlő köteles minden, a bérlet tárgyát képező gépkocsi használatával kapcsolatos költséget (az autópálya használat díját, a parkolási díjakat, esetleges szabálysértési bírságot, illetve egyéb hasonló költséget) viselni (utólag is). Amennyiben a bérlő a gépkocsit nem teletöltött üzemanyagtartállyal adja vissza, a bérlő a hiányzó üzemanyag árát köteles megtéríteni. Bérlő köteles a teljes bérleti futamidő alatt megfizetett ilyen jellegű költség bizonylatát (autópálya-használat díjának befizetési bizonylata, parkolási jegy, szabálysértési bírságot kiszabó határozat és a befizetést igazoló bizonylat stb.) a bérlet futamidejének végén hiánytalanul Bérbeadó részére átadni.
 5. Meghibásodás, vagy megrongálódás esetén a Bérlő köteles Bérbeadót haladéktalanul értesíteni és a bérlet tárgyát visszaszolgáltatni. Egyéb esetekben Bérlő a biztosítással nem fedezett kárösszeget (pl. önrész) köteles megtéríteni Bérbeadó részére. Az önrész mértékét a Bérbeadó a kaucióból levonhatja. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a saját hibájából adódó „minimálkár” esetén (pl.karc, húzás) minden sérült elem fényezési költsége a kaucióból levonható. A casco biztosítás nélküli autókra vonatkozóan a Bérlő teljes felelősséggel tartozik (pl: lopás, törés, megrongálás stb.). Meghibásodás esetén a jármű javítását csak a Bérbeadó engedélyével kezdhetik meg. Köteles a javítóval állapotlapot kitöltetni. Amennyiben a gépkocsi a Bérlő hibájából meghibásodik, úgy a gépkocsi telephelyre történő szállításának költsége a Bérlőt terheli. A gépkocsi esetleges meghibásodása esetén, a meghiúsult szállításra, utazásra hivatkozással a Bérbeadót felelősség nem terheli. (vismajor)
 6. A Bérbeadó kijelenti, hogy a bérleti szerződésben meghatározott gépkocsira érvényes felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik. A bérlet tárgyát képező gépkocsit ért baleset, illetve káresemény (lopás, feltörés, rongálás stb.) esetén a Bérlő köteles Bérbeadót haladéktalanul értesíteni. A Bérlő minden ilyen esetben köteles az ügy tisztázása érdekében a lehető legnagyobb gondossággal eljárni, a káreseményben érintett személyek és hatóságok minden adatát (különösen az érintett más gépjárművek rendszámát; tulajdonos/gépkocsivezető/tanúk nevét, címét, teflonszámát, biztosítóját; helyszínrajzot; fényképet stb.) valamint a szabályosan kitöltött, mindkét fél által aláírt baleseti bejelentőt és felelősségbiztosítás fennállását igazoló szelvényt kell beszerezni. A káresemény rendezéséhez szükséges adatok, iratok hiányában a teljes kárt Bérlő köteles megtéríteni.
 7. Ha a bérlet tárgyát hatósági eljárás során lefoglalták, a Bérlő köteles erről a Bérbeadót haladéktalanul értesíteni. A hatósági eljárás miatt felmerülő Bérbeadói költségek, illetve a lefoglalásból eredő károk a Bérlőt terhelik. 8. Ha a Bérlő a bérlet futamidejének lejártakor a bérlet tárgyát nem szolgáltatja vissza Bérbeadó részére, Bérbeadó jogosult előzetes értesítés nélkül intézkedni a bérlet tárgyának – akár önhatalom igénybe vételével történő – elszállításáról. A késedelem idejére járó bérleti díj, valamint a késedelem időtartamára késedelmi kamatként a mindenkori Ptk. szerinti késedelmi kamat, illetve az egyéb költségek a Bérlőt terhelik. Ha a Bérlő a bérlet tárgyát lejáratkor – fentiek szerint – nem szolgáltatja vissza és késedelmét megfelelően nem menti ki Bérbeadónál, illetve ha más, erre utaló körülmény merül fel, úgy Bérbeadó vélelmezi, hogy Bérlő a gépkocsi vonatkozásában a Btk. 317. §-ba ütköző sikkasztás bűntettét követte el, ezért jogosult Bérlő ellen büntető feljelentést tenni, illetve a gépkocsit köröztetni. Ugyanígy járhat el a Bérbeadó, ha más körülmények a fentebb említett vélelmet megfelelően megalapozzák. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérautó késedelmes visszaszolgáltatásáért vagy az autó vissza nem szolgáltatásáért a Bérbeadó az ebből adódó kár megtérítésére igénybe veheti a Bérlő által befizetett kauciót. A bérleti időn belül visszaadott autó után nem jár visszatérítendő bérleti díj.  A gépjárművel bűncselekményben való részvétel esetén a kaució nem jár vissza.
 8. Ha a bérlet tárgya megsemmisül, elvész, eltulajdonítják, használhatatlanná válik, vagy bármilyen okból nem kerül visszaszolgáltatásra, a Bérlő köteles a bérlet tárgyának biztosításból meg nem térülő (pl. önrész, biztosítással nem fedezett károk) értékét, valamint a fenti összeg megfizetéséig terjedő időre járó bérleti díjat megfizetni a Bérbeadónak. Bérbeadó az óvadék összegét a Bérlővel szemben jelen szerződés alapján fennálló követeléseibe, az indokoltan és igazoltan felmerülő költségének kielégítésének céljából beszámítja.
 9. Amennyiben Bérlő nem természetes személy, úgy a szerződés megkötése során őt csak megfelelő  elhatalmazással rendelkező személy képviselheti. (aláírási címpéldány) Amennyiben a bérleti szerződés megkötése során eljáró személy a Bérlőként feltüntetett társaság részéről megfelelő felhatalmazással nem rendelkezik, úgy a szerződésben foglalt kötelezettségek a szerződéskötés során eljárt természetes személyeket terhelik. A jogi személy képviseletében a szerződéskötés során eljáró természetes személy a szerződés aláírásával készfizető kezességet vállal az általa képviselt jogi személy jelen szerződésből fakadó esetleges tartozásai megtérítésére.
 10. Bérbeadó a Bérlő jelen szerződésben rögzített adatait kizárólag a szerződés teljesítése érdekében használhatja fel. Bérlő szerződésszegése (különösen gépkocsi visszaszolgáltatás elmulasztása, díjfizetési kötelezettség elmulasztása, stb.) esetén Bérbeadó jogosult Bérlő adatait az illetékes hatóságok, illetve harmadik személyek részére átadni valamint a szerződést azonnal felmondani (pl.: akkor, ha a Bérlő a gépjármű állapotát veszélyezteti). A bérbeadó a bérlőtől kért személyes adatokat (személyes iratainak másolatát : személyi igazolvány, lakcímkártya, jogosítvány, adókártya, tb kártya másolatát, bérleti szerződést ) korlátlan ideig tárolhatja. A bérlő szerződésszegése esetén a bérbeadó jogosult a bérlő személyes adatait, személyes iratainak másolatát (személyi igazolvány, lakcímkártya, jogosítvány, adókártya, tb kártya másolatát bérleti szerződést illetve másolatát) átadni harmadik félnek, a követelés behajtása céljából illetve hatósági ügyekkel kapcsolatban. Indokolt/adott esetben a Bérbeadó visszatarthatja a kauciót max. 2 hónapra.
 11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok az irányadóak.
 12. Bérlő kijelenti, hogy a szerződésben foglalt és az általános szerződési feltételeket megismerte, Bérbeadó a szokatlan feltételekre figyelmét külön felhívta, így azok kifejezett ismeretében jelen szerződést jóváhagyólag aláírja. Ezen bérleti szerződést mindkét fél teljes bizonyító erejű magánokiratnak tekinti. A Bérbeadó kijelenti, hogy a gépjármű a saját tulajdonát képzi, vagy az érvényben lévő szerződések értelmében joga van teljes körűen rendelkezni felette. A Bérbeadó semmilyen módon nem felelős a Bérlő által a gépkocsiban elhelyezett tárgyakért, értékekért, azok károsodásáért vagy eltűnéséért. Szintén nem felel a Bérbeadó azokért a károkért, amelyek a Bérlőt a gépkocsimeghibásodásából eredendően érik.
 13. A Bérlő köteles a káresemény rendezése érdekében jóhiszeműen együttműködni, dokumentációt átadni. Kárnak tekintendő a bírság, vagy más hatósági (parkolási) szabálysértés miatti igényérvényesítés is.
 14. A Felek az esetleges jogvitáikat elsősorban békés, peren kívüli eljárásban, egyeztetéssel kívánják rendezni. Amennyiben ez nem vezetne sikerre, kikötik a Budakörnyéki Járásbíróság illetve a Budapest Környéki Törvényszék illetékességét.
 15. Bérlő nyilatkozik és tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén a Bérbe adó jogosult a követelést és a Bérlő adatait átadni egy követeléskezelő cégnek, az összeg behajtása céljából.
 16. Bérlő a jelen szerződés aláírásával az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján önkéntes elhatározásából határozottan kinyilvánítja, hogy beleegyezését adja ahhoz, hogy – a jelen szerződésben foglalt fizetési kötelezettsége elmulasztása esetén –a Bérbeadó és a Bérbeadó által megbízott követeléskezelő a személyes adatait a tartozás behajtása céljából a tartozás és járulékai megfizetéséig teljes körűen kezelje, azokat a Bérbeadó követeléseinek kezelése érdekében harmadik fél részére átadja. Bérlő kijelenti, hogy az Infotv tv. alapján a személyes adatai kezelésével kapcsolatosan minden szükséges tájékoztatást – ideértve a jogorvoslati jogokat is – megkapott.